برگزار کارگاه چهار روزه جهت اساتید بدو استخدام
کمته توانمند سازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در روزهای یکم، سوم، چهارم و 12 مهر 1396 کارگاه آموزشی جهت اعضای هیئت علمی جدید برگزار نمود. مدرسین این  کارگاه ها دکتر رامین سرچمی، دکتر امیر کاظمی فر و دکتر نوید محمدی بودند . در این کارگاه های چهار روزه  برای  اساتید بدو استخدام  مباحث مربوط به روشهای مختلف  آموزش بالینی ، ارشیابی بالینی ،  پژوهش در آموزش ، اخلاق حرفه ای در پزشکی و برنامه ریزی درسی به طور کامل توضیح و آموزش داده شد .   
 
امتیاز دهی