بررسی مشکلات دستیاران  گروه  جراحی و  متخصصین طب اورژانس 

     در معاونت اموزشی دانشگاه و طی دو جلسه که در 25 شهریور  و دوم مهر 1396 برگزار گردید مشکلات  دستیاران   گروه جراحی و  متخصصین طب اورژانس مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی  مورد بررسی قرار گرفت .
 این جلسات با حضور دکتر پرویز پدیسار  معاون آموزشی دانشگاه ، دکتر نوید محمدی رئیس دانشکده پزشکی،  آقای پورشریفی مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، دکتر عبداله کشاورز مدیر درمان ، دکتر محمد زاده معاون آموزشی گروه جراحی ، دکتر احسان مدیریان متخصص طب اورژانس و رئیس اورژانس ، دکتر داود محمدی فوق تخصص جراحی قفسه صدری و خانم دکتر زهرا رجبی مسئول امور بیمارستانهای حوزه معاونت درمان تشکیل شد .
در این جلسات روند فعلی  فعالیتهای  دستیاران جراحی و متخصصین  طب اورژانس مورد بررسی قرار گرفت  و جهت شفاف شدن روند فعالیتهای دستیاران در اورژانس و بخش ها و متخصصین طب اورژانس دستورالعمل و فلوچارت روند فعالیتها  تدوین شد که در اختیار گروه های مربوطه قرار خواهد گرفت. 
 
 
امتیاز دهی