اخبار
ارتقاء رتبه اعضای هیات علمی

رتبه علمی دکتر معصومه اصلانی مهر و دکتر نضال آژ، دو تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛
 ارتقا یافت.
find
این ارتقا، روز 11 تیر 1396 و در  بیست و پنجمین نشست هیأت ممیزه دانشگاه، در معاونت آموزشی تصویب شد.دکتر معصومه اصلانی مهر، دکترای تخصصی میکروبشناسی و عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی است و از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.
دکتر نضال آژ، دکترای تخصصی بهداشت باروری و عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی است و از مرتبه مربی به استادیاری ارتقا یافت.
 
امتیاز دهی