اخبار
شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد  
بیست و پنجمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در 14 تیرماه 1396 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه و با حضور معاون آموزشی، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی، مدیر تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشکده پزشکی و مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی برگزار گردید و تصمیمات لازم در خصوص موضوعات ارجاعی به شورا اتخاذ گردید.

 
 
امتیاز دهی