اخبار
شورای آموزشی دانشگاه
شورای آموزشی دانشگاه تشکیل شد
جلسه شورای آموزشی دانشگاه در 4 مرداد 1396 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه با حضور معاونین آموزشی دانشکده های تابعه تشکیل گردید و درخصوص مشکلات آموزشی بحث و بررسی گردید و در نهایت صورتجلسات دانشکده ها مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
 
 
امتیاز دهی