اخبار
جلسه اعتبار بخشی بین المللی معاونت آموزشی
جلسه اعتبار بخشی بین المللی معاونت آموزشی برگزار گردید.
در راستای پیاده سازی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اولین جلسه  اعتبار بخشی بین المللی  معاونت آموزشی  روز دوشنبه 9 مرداد 1396 با حضور مدیران حوزه  معاونت آموزشی  متشکل از احمدپورشریفی مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ،دکتر اویسی مدیر مرکز مطالعات، دکتر فراهانی رئیس مرکز مهارتهای بالینی و خانم ابوترابی کارشناس مرکز مطالعات برگزار گردید. در این جلسه خانم دکتر اویسی در خصوص طرح پیاده سازی اعتبار بخشی موسسه ای بین المللی در دانشگاه صحبت کردند و تاکید کرد که این طرح در قالب چهار فرایند شامل خودارزیابی دانشگاه، ارزیابی بیرونی توسط یکی از دانشگاههای منطقه آمایشی، اعتبار بخشی توسط یکی از موسسات منتخب بین المللی طرف تعامل با وزارت متبوع و در نهایت اعتبار بخشی مجدد قابل اجرا است.  در ادامه در خصوص چگونگی  اجرا و تحقق این طرح در حوزه معاونت آموزشی بحث و تبادل نظر شد.
 
 
امتیاز دهی