اخبار
تشریح ماموریت ویژه دانشگاه  علوم پزشکی قزوین در مؤسسه ملی تحقیقات سلامت کشور
ارتقای حساسیت و انگیزش اعضای هیأت علمی، ماموریت ویژه دانشگاه علوم پزشکی قزوین
روز 22 مرداد 1396 نشستی در مؤسسه ملی تحقیقات سلامت کشور در خصوص بسته آموزش ترویج مبانی و کاربست عملی مؤلفه های اجتماعی سلامت با حضور معاونین آموزشی و مدیر مراکز مطالعات و رؤسای مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی سلامت  سراسر کشور تشکیل شد.
در نشست مذکور ابتدا دکتر رضا مجدزاده، رئیس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت در خصوص اهمیت برگزاری نشست صحبت کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی قزوین بر اساس مأموریت ویژه واسپاری شده از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت متعهد شده است که حساسیت و انگیزش اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را بر مبنای عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت ارتقا دهد.
 
نقش کلیدی اعضای هیأت علمی در گسترش مداخلات پیشگیرانه
سپس، دکتر سونیا اویسی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی قزوین ضمن بیان عملکرد  این دانشگاه در انجام ماموریتش، یعنی ترویج دانش تعیین کننده های اجتماعی سلامت، اظهار کرد:  با توجه به این ‌که عضو هیأت علمی به عنوان ارائه کننده خدمات سلامت، محقق، آموزش دهنده دانشجویان و مروجان فرهنگ سلامت محوری در جامعه انجام وظیفه می کند، در نتیجه آشنایی آنان با عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، مداخلات پیشگیرانه را در جامعه گسترش داده و عملکرد آموزشی، پژوهشی و ترویجی ایشان را ارتقاء می‌بخشد و منافع متعددی برای فراگیران در پی دارد.
در ادامه این نشست، دکتر اویسی برنامه پیشنهادی دانشگاه در خصوص برگزاری کارگاه های درون دانشگاهی و کشوری را تشریح کرد . همچنین قسمت هایی از فیلم آموزشی تهیه شده در این دانشگاه با موضوع ماموریت محوله نمایش داده شد.
 
پاسخ به سه سؤال مهم
در پایان نیز دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دکتر سونیا اویسی، مدیر مرکز مطالعات دانشگاه، پاسخگوی حاضران در خصوص سه سوال زیر بوده و با شرکت کنندگان به بحث و تبادل نظر پرداختند.
1- نقش دانشگاه های علوم پزشکی و اعضای هیأت علمی در بهبود مؤلفه های اجتماعی سلامت چیست؟
2- اعضای هیأت علمی دانشگاه ها برای ایفای نقش خود در بهبود مؤلفه های اجتماعی سلامت به چه مهارت هایی نیاز دارند؟
3- چگونه می توان این مهارت‌ها را در سه گروه مهارتهای پایه، میانی و تخصصی در قالب یک کارگاه آموزشی ارائه کرد؟
 
 
 
امتیاز دهی