اخبار
حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی قزوین، چهار مصوبه مهم را در دستور کار قرار داد
 
حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی قزوین، چهار مصوبه مهم را در دستور کار قرار داد
روز 24 مرداد 1396 نشست شورای دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه و  اعضا ی این شورا در دفتر ریاست برگزار شد و چهار مصوبه مهم در دستور کار حوزه آموزش دانشگاه قرار گرفت.
در این نشست، با تأسیس رشته تخصصی بیماری های اعصاب و راه اندازی بخش آموزشی طب سُنّتی در دانشگاه موافقت شد.
در ادامه، با ایجاد گروه بهداشت حرفه ای در دانشکده بهداشت موافقت شد.  همچنین موافقت شد که دو گروه آموزشی مصوب موجود در دانشکده پرستاری و مامایی، شامل: گروه آموزشی پرستاری و گروه آموزشی مامایی، به چهار گروه آموزشی، شامل: گروه های آموزشی پرستاری سلامت بزرگسالان و سالمندی، سلامت روانی در جامعه، پرستاری و مراقبت های ویژه و گروه آموزشی مامایی و سلامت مادر و کودک، تبدیل شود.
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مسؤول پیگیری و انجام مکاتبات لازم با وزارت بهداشت برای اجرای مصوبات فوق خواهد بود. 
 
 
امتیاز دهی