اخبار
نشست کارگروه بسته ارتقاء نظام  ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی
نشست کارگروه بسته ارتقاء نظام  ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی دانشگاه برگزار شد
روز سه شنبه 31 مرداد 1396 کارگروه بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی  نشستی  را در دفتر معاونت آموزشی برگزار نمود.
در این نشست  شیوه نامه های تدوین شده این کارگروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  همچنین برنامه ریزی های لازم  در خصوص کارگاه های توانمندسازی اساتید دانشگاه در جهت آشنایی و کاربرد  روشهای نوین  ارزشیابی بالینی  صورت پذیرفت.
 
 
 
 
امتیاز دهی