اخبار
پذیرش 121 دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، گفت: مطابق آمار ارسالی از مرکز سنجش و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، برای سال تحصیلی 97-96 تعداد 121 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه پذیرش  می شوند.
به گفته این مقام مسؤول، این دانشجویان در رشته های تحصیلی بهداشت و ایمنی مواد غذایی، آموزش بهداشت، علوم تشریحی، مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی، مهندسی بهداشت حرفه ای، مهندسی بهداشت محیط، بیوشیمی بالینی، زیست فن آوری پزشکی، میکروبشناسی، انگل شناسی، روان پرستاری، پرستاری مراقبت های ویژه، پرستاری سالمندی، علوم بهداشتی در تغذیه و مشاوره در مامایی،  پذیرفته شده اند.
دکتر پدیسار عنوان کرد که هم اکنون در دانشگاه علوم پزشکی قزوین 257 دانشجو در 15 رشته مختلف تحصیلی در  مقطع کارشناسی ارشد، مشغول به تحصیل هستند.
شایان ذکر است، ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدید مقطع کارشناسی ارشد، روزهای پنجم تا دهم مهر 1396 است و ثبت نام حضوری و تحویل مدارک ثبت نامی، روزهای 11 تا 13 مهر در اداره تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی خواهد بود.
معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شروع کلاس های دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد را 15 مهر اعلام کرد.
 
 
 
امتیاز دهی