اخبار
کمیته مشورتی دانشجویی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ولین جلسه کمیته مشورتی دانشجویی را روز  دوشنبه 17 مهر 1396 جهت دانشجویان گروه هوشبری برگزار نمود. این جلسه با حضور آقای دکتر روح الله کلهر مسئول کمیته مشورتی دانشجویی   و نمایندگان دانشجویان رشته هوشبری در سالن اجتماعات مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید.  در این جلسه نمایندگان دانشجویان مشکلات موجود در گروه آموزشی رشته هوشبری را بیان نمودند و به ارائه پیشنهادات در زمینه رفع مشکلات پرداختند.
 
 
امتیاز دهی