اخبار
فعالیتهای مرکز آزمونهای الکترونیک در هفته دوم دی ماه سال جاری
در هفته دوم دی ماه  سال جاری در مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه آزمون مسئولین فنی بهداشت حرفه ای-معاونت بهداشت در تاریخ 8/10/97 با تعداد 60 نفر داوطلب برگزار گردید همچنین در هفته مذکور آزمون کلیات داروشناسی-دانشکده پیراپزشکی با تعداد 25 نفر داوطلب و آزمون اندیشه اسلامی  دانشکده بهداشت با تعداد 26 نفر داوطلب در تاریخ 9/10/97  ، آزمون مهارتهای بالینی- دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 10/10/97 با تعداد 27 نفر داوطلب ،آزمون روش تحقیق- دانشکده دندانپزشکی در تاریخ 12/10/97 با تعداد 40 نفر داوطلب ، آزمون اپیدمیولوژی- دانشکده پزشکی در تاریخ 13/10/97 با تعداد 25 نفر داوطلب در این مرکز آزمون برگزار گردید.

تاریخ درج خبر : 1397/10/16 12:58:18

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی