اخبار
توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه  علوم پزشکی قزوین در زمینه تجاری سازی
در راستای اهداف بسته حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم و جهت توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه در زمینه تجاری سازی ،؛ مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه کارگاه مبانی کارآفرینی را  روز شنبه 15 دی در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار نمود.  این کارگاه با  حضور بیش از 20 تن از  اعضای محترم هیات علمی دانشگاه و کارشناسان  مرکز رشد تشکیل شد و مدرس کارگاه  اقای دکتر علیرضا فریدونی دکترای اقتصاد و کارآفرینی و عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی بود. دکتر فریدونی در این کارگاه  مطالب و توضیحات لازم را در خصوص مبانی کارآفرینی ارائه داد.


تاریخ درج خبر : 1397/10/17 14:31:10

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
 

 
امتیاز دهی