اخبار
مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعتباربخشی وزارتی شد.

 
با توجه به شروع اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از سوی وزارت متبوع ،  اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  توسط ارزیابان  منتخب در حیطه آموزش انجام شد . در این راستا ارزیابی سنجه های اعتباربخشی 6 مرکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه  از دوم اردیبهشت ماه  سال جاری آغاز شد.  روزهای یکم و دوم  مردادسال جاری ،پنج  تن از ارزیابان مراکز آموزشی درمانی وزارت بهداشت با حضور در دانشگاه علوم پزشکی قزوین در جلسه معارفه ای که در سالن جلسات دانشکده پرستاری بین ارزیابان منتخب وزارت متبوع  با رئیس دانشگاه و هیات رئیسه دانشگاه تشکیل شد شرکت کردند.در ادامه بازدیدی از کلیه ساختارهای آموزشی بیمارستان های قدس، شهید رجایی و بوعلی و کوثر،ولایت، 22 بهمن، با حضور  رئیس هر مرکز آموزشی درمانی ،معاون آموزشی و دیگر مسئولین مربوطه صورت پذیرفت . تیم نظارتی همچنین از مرکز شبیه سازی و ارزیابی مهارتهای بالینی دانشگاه  و مرکز آزمون الکترونیکی دانشگاه بازدید نمودند. در آخرین روز بازدید و در نشست اختتامیه گزارش  نتیجه ارزیابی مراکزآموزشی درمانی  توسط سرپرست تیم ارزیاب به مسئولین مربوطه  ارائه شد  و نقاط ضعف و قوت  همه مراکز آموزشی درمانی به صورت کلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.زمان درج خبر :  1398/5/6 13:38:47

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
امتیاز دهی