اخبار
برگزاری دو آزمون استانی در مرکز آزمونهای الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
در هفتم و هشتم تیر ماه 1398 آزمون قانون کار و تامین اجتماعی با تعداد 18 داوطلب و آزمون المپیاد علمی مهارتی فوریت های پزشکی استان قزوین با تعداد 17  نفر داوطلب با حضور عوامل آزمون و به صورت الکترونیکی در مرکز آزمونهای الکترونیکی دانشگاه برگزار شد.زمان درج خبر :  1398/5/9 11:18:10

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
 
امتیاز دهی