اخبار
برگزاری هفدهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی به شیوه OSCE در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه

1398/6/2 شنبه
هفدهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی، در روز پنجشنبه 24 مرداد ماه 1398 جهت 36 نفر از دانشجویان پزشکی واجد شرایط شرکت در آزمون، در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه برگزار شد. این آزمون به منظور ارزیابی توانمندی‌های بالینی دانشجویان در پایان دوره پزشکی عمومی، در 15 ایستگاه فعال و 3 ایستگاه استراحت، با تاکید بر مهارت‌های ارتباطی، تصمیم‌گیری بالینی مبتنی بر اخذ شرح‌حال و معاینه فیزیکی و انجام مهارت‌های عملی، تشخیصی و درمانی به روش ساختارمند عینی(Objective Structured Clinical Examination – OSCE)  برگزار گردید.زمان درج خبر :  1398/6/2 09:56:15

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 


 
 
امتیاز دهی