اخبار
جلسه کمیته تخصصی هیات ممیزه دانشگاه برگزار شد.

1398/6/2 شنبه
جلسه کمیته تخصصی هیات ممیزه دانشگاه روز یکشنبه 20 مرداد 98 در اداره امور هیات علمی دانشگاه با حضور اعضاء کمیته برگزار گردید. در این جلسه مدارک ارتقاء دو تن از اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و مدارک به همراه امتیازات کسب شده به هیات ممیزه دانشگاه ارسال گردید.زمان درج خبر :  1398/6/2 10:28:19

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
 
امتیاز دهی