اخبار
برگزاری نهمین کارگاه کشوری PHTM (مدیریت پیش‌بیمارستانی تروما)، جهت پرسنل اورژانس پیش‌بیمارستانی در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه

1398/7/16 سه‌شنبه
نهمین کارگاه کشوری PHTM (مدیریت پیش‌بیمارستانی تروما) جهت پرسنل اورژانس پیش‌بیمارستانی، در تاریخ‌های 9 و 10 مهر‌ماه 1398، با هدف افزایش دانش علمی و مهارت‌های بالینی تکنسین‌ها و کارشناسان اورژانس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان، در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه برگزار شد.

این کارگاه دو روزه، در دو بخش تئوری و عملی پیرامون مباحث مرتبط با تروما تشکیل شد و ارزیابی اثر‌بخشی آموزش‌های ارائه شده با انجام پیش‌آزمون و پس‌آزمون، استفاده از بیمارنما، شبیه‌سازی صحنه‌های حوادث مختلف از خصوصیات بارز این دوره آموزشی بود.

زمان درج خبر :  1398/7/16 08:27:35

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 

 
امتیاز دهی