اخبار
بازدید از میزخدمت معاونت آموزشی

1398/10/26 پنجشنبه
در روز یکشنبه 22 دی 1398 میز خدمت معاونت آموزشی مورد بازدید کارگروه مربوطه قرار گرفت و موارد و مشکلات موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 


 درج خبر :  1398/10/26 12:11:24


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir


سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی