اخبار
تشکر صمیمانه از زحمات کلیه پرسنل بهداشتی درمانی

1399/5/6 دوشنبه
هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.

                                                سوره مائده آیه 32 

تاریخ درج خبر : 1399/5/6 10:19:45


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی