اخبار اسلایدی
برگزاری هفدهمین جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب هیات علمی دانشگاه در تاریخ 16/10/97

هفدهمین جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی جذب هیات علمی دانشگاه در تاریح 16/10/97 با حضور اعضای محترم کارگروه مذکور در سالن اجتماعات معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید در این جلسه پرونده 3 نفر متقاضی پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی بهمن ماه سال 1396 بمنظور استخدام پیمانی بصورت هیات علمی مطرح و از متقاضیان مصاحبه عمومی بعمل آمد.تاریخ درج خبر : 1397/10/16 14:43:46

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
 
 
امتیاز دهی