اخبار اسلایدی
برگزاری کارگاه هشت روزه‌ی کلاس‌هاي آمادگي زايمان و زايمان فیزيولوژيک در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه

کارگاه هشت روزه‌ی کلاس‌هاي آمادگي زايمان و زايمان فیزيولوژيک جهت 30 نفر از کارشناسان مامایی شاغل در بیمارستان‌ها و مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین و اعضای منتخب هسته‌ی آموزشی زایمان فیزیولوژیک شهرستان ساوه و خمین در آذر و دی‌ماه سال 1397، در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه برگزار شد. با توجه به اهمیت سلامتی مادران باردار و نوزادان و انجام زایمان‌های ایمن و طبیعی، این کارگاه در راستای توانمندسازی کارشناسان مامایی از نظر تئوری و عملی در بهبود کیفیت ارائه خدمات زنان و مامایی و دادن اطلاعات و آگاهی به مادران باردار برگزار و در انتها آزمونی جهت ارزیابی روش‌های نوین آموزش، ورزش و اصلاح وضعیت، بی دردی، پوزیشن و تنفس توسط اعضای هیئت علمی گروه مامایی به انجام رسید.

دبیر علمي این کارگاه، سرکار خانم فاطمه رنجکش (معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین) و دبیر اجرايي آن، سرکار خانم علیقلي (کارشناس امور مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین) و خانم سلطاني (کارشناس سلامت مادران معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین) بودند.


تاریخ درج خبر : 1397/10/17 14:15:45

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
 

 
امتیاز دهی