اخبار اسلایدی
تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی با توجه به شاخص¬های سلامتی و مبتنی بر نیازهای جامعه

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در راستای برنامه های توسعه آموزش پاسخگو و عدالت محور دانشگاه جلسه کمیته راهبردی آموزش پاسخگو و عدالت محور با حضور معاون آموزشی، معاون اجتماعی دانشگاه و اعضای این کمیته برگزار کرد.  دراین جلسه در خصوص «تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی با توجه به شاخص‌های سلامتی و مبتنی بر نیازهای جامعه» بحث و تبادل نظر گردید. این جلسه  روز دوشنبه 7 مرداد 1398 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.زمان درج خبر :  1398/5/9 10:54:30

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 

 
امتیاز دهی