اخبار اسلایدی
برگزاری جلسه اعتباربخشی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

روز شنبه 9 شهریور 1398 جلسه اعتباربخشی پزشکی عمومی در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد .  این جلسه با حضور معاون آموزشی دانشگاه ، مدیر مرکز مطالعات، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، رئیس دانشکده پزشکی ، معاون آموزشی این دانشکده و مسئولین حیطه های مختلف اعتبابخشی پزشکی عمومی  به منظور بررسی  نتایج اعتباربخشی پزشکی عمومی و نقاط ضعف و قوت در این اعتباربخشی برگزار شد. لازم به ذکر است اعتباربخشی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 26 تا 28 مرداد 1398 توسط وزارت متبوع انجام شد.


زمان درج خبر :  1398/6/11 13:18:45

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 

 
امتیاز دهی