اخبار اسلایدی
برگزاری جلسه توسعه آموزش پاسخگو در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
روز سه شنبه 9 مهر 1398 جلسه ای در خصوص تبیین فرایندها و امور مربوط به مرکز آموزش پزشکی پاسخگو مستقر در مرکز خدمات جامع سلامت مینودر تشکیل شد این جلسه با حضور معاون آموزشی دانشگاه، مدیر مرکز مطالعات، رئیس دانشکده پزشکی، مدیران گروه‌های آموزشی اطفال و پزشکی اجتماعی، یک نفر از اساتید گروه داخلی و دو نفر از اساتید پزشکی اجتماعی اعضای در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد. در این جلسه در خصوص موضوعاتی چون برنامه حضور اساتید در مرکز، طرح درس مربوطه، حضور و غیاب دانشجویان و آزمون و ارزشیابی دانشجویان بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد مدیران گروههای آموزشی مذکور نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مباحث فوق به معاونت آموزشی ارائه نمایند.
زمان درج خبر :  1398/7/15 10:45:03


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
 
امتیاز دهی