اخبار اسلایدی
جلسه کمیته فرهنگی هیات ممیزه دانشگاه برگزار شد.

سی و هشتمین جلسه کمیته فرهنگی ماده یک آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه راس ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 8/7/98 در اداره امور هیات علمی دانشگاه با حضور اعضاء محترم برگزار گردید. در این جلسه مدارک فرهنگی 7 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی، بهداشت، پرستاری و مامایی مورد بحث و بررسی و امتیازدهی قرار گرفت. مدارک به همراه امتیازات کسب شده جهت ارتقاء رتبه به دانشکده های ذیربط عودت گردید.


زمان درج خبر :  1398/7/16 08:19:40


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی