اخبار اسلایدی
ارتقاء مرتبه علمی دو عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
در جلسه هیأت ممیزه دانشگاه که روز یکشنبه 3 آذر 1398 در سالن کنفرانس معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید،  مدارک ارتقاء دوتن  از اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی و پرستاری و مامایی مورد بررسی قرار گرفت . در این جلسه با ارتقاء مرتبه خانم دکتر مرضیه بیگم خضری متخصص بیهوشی و عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی از دانشیاری به استادی و همچنین با ارتقاء مرتبه خانم دکتر لیلی یکه فلاح   Phd  پرستاری مراقبتهای ویژه  و عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی  از مرتبه استادیاری به دانشیاری موافقت گردید. لازم به ذکر است در دانشگاه علوم پزشکی قزوین از تعداد کل 292 عضو هیئت علمی فعال، تعداد 13 عضو هیأت علمی با مرتبه استادی ، 50  عضو هیأت علمی بامرتبه دانشیاری ، 198 عضو با مرتبه استادیاری و 31 عضو هیأت علمی با مرتبه مربی مشغول به فعالیت و آموزش دانشجویان این دانشگاه هستند.  
 


زمان درج خبر :  1398/9/9 08:31:47


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir


سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی