اخبار اسلایدی
جلسه کمیته تخصصی هیات ممیزه دانشگاه برگزار شد.

جلسه کمیته تخصصی علوم پایه پزشکی، بهداشت، تغذیه و پیراپزشکی هیات ممیزه دانشگاه روز دوشنبه مورخ 6 مرداد 99 در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی جهت بررسی مدارک ارتقاء مرتبه یکی از اعضای هیات علمی برگزار گردید.

 

تاریخ درج خبر : 1399/5/7 12:58:07


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir


 
امتیاز دهی