اطلاعیه
اطلاعیه برگزاری سومین کارگاه کشوری ایمنی و کنترل عفونت جهت پرسنل اورژانس پیش‌بیمارستانی در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه

سومین کارگاه کشوری ایمنی و کنترل عفونت جهت پرسنل اورژانس پیش‌بیمارستانی، در روز یکشنبه مورخ 16 دی ماه 1397، در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه، برگزار خواهد شد.


تاریخ درج خبر : 1397/10/13 08:45:59

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
 

 
امتیاز دهی