اطلاعیه
برگزاری هفدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی به شیوه OSCE در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه

هفدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در روز پنجشنبه 24 مرداد ماه 1398جهت دانشجویان پزشکی واجد شرایط شرکت در آزمون، به شیوه OSCE (آزمون بالینی ساختارمند عینی)، در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه برگزار خواهد شد.


زمان درج خبر : 1398/5/19 08:21:33

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 

 
امتیاز دهی