اطلاعیه
جدول شهریه ها برای رشته های ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین
پذیرفته شدگان ظرفیت مازاد ، و دانشجویان متقاضی انتقالی و میهمانی ملزم به پرداخت شهریه طبق جدول فوق (مصوبه هیئت امناء دانشگاه ) خواهند بودو همچنین هرساله 10%به شهریه دانشجویان اضافه خواهد شد.
زمان درج خبر :  1398/5/20 14:23:05

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 

 
 
امتیاز دهی