اطلاعیه
بخشنامه ابلاغی از سوی رئیس جمهور درخصوص برقراری تسهیل ارتباط میان بدنه اجرایی با بدنه علمی

1398/10/29 يكشنبه
 درج خبر :  1398/10/29 09:13:49


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir


سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی