اطلاعیه
برگزاری ترم تابستان 99 دانشگاه قم

1399/4/29 يكشنبه 

تاریخ درج خبر : 1399/4/29 08:52:14


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی