اطلاعیه
قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال تحصیلی 1400-1399

1399/8/17 شنبه

تاریخ ثبت نام الکترونیکی تا تاریخ 19/8/99 تمدید گردیده است.

پذیرفته شدگان محترم در صورت عدم ثبت نام الکترونیکی و عدم ارائه تائیدیه ثبت نام الکترونیکی امکان شرکت در کلاسها میسر نمی باشد.

تاریخ درج خبر : 1399/8/17 09:15:17سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir
سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir


 
امتیاز دهی