فرآیندها
فرایندهای امور دانشجویان شاهد و ایثارگر


تاریخ بازنگری این صفحه: شهریور  1397


 
     ارائه خدمت آموزشی به دانشجویان شاهد

                         شناسنامه فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه 
                        
                         شناسنامه فرآیند تقویت بنیه علمی

                         شناسنامه فرآیند طرح استاد مشاور

                         شناسنامه فرآیند نقل و انتقالات دانشجویان


 
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir


 
 
امتیاز دهی