آیین نامه ها
آیین نامه هیات علمی تاریخ آخرین بازنگری :  مرداد 1398


 آیین نامه ارتقا 2

 آیین نامه ارتقا 1

 آیین نامه نقل و انتقال اعضای هیات علمی

 فرم ترفیع پایه

 آیین نامه تسهیلات فرزند هیات علمی سال 97   

 آیین نامه تسهیلات فرزند هیات علمی سال 98   

 مشخصات فرایندهای امور هیات علمی

  مقررات انتظامی اعضاء هیئت علمی دانشگاهها

 آیین نامه اجرایی مقررات انتظامی اعضاء هیئت علمی دانشگاهها
 
 
امتیاز دهی