تفاهم نامه منعقده با اقامتگاه ویژه هیات علمی
کلیه دانشگاه های علوم پزشکی، آزاد و نظام پزشکی سراسر کشور در خصوص کتاب تاریخ پزشکی اصفهان


زمان درج خبر :  1398/12/5 13:58:02

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
امتیاز دهی