رویدادهای علمی
برگزاری دوره توانمند سازی اساتید بدو استخدام با موضوع مباحث مقدماتی


سومین جلسه از دوره توانمند سازی اساتید بدو استخدام با موضوع " مباحث مقدماتی " در روز دوشنبه مورخ 22/7/98 با حضور 36 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه  در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی تشکیل گردید.  در این جلسه سرکار خانم دکتر افسانه یخ فروش ها به عنوان مدرس مطالبی را در خصوص کاربرد های نظریه های یادگیری در آموزش بیان نمودند.زمان درج خبر :  1398/7/25 12:00:33


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir


 
 
امتیاز دهی