رویدادهای علمی
برگزاری کارگاه یک روزه تروما، جهت پرسنل اورژانس پیش‌بیمارستانی در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاهکارگاه یک روزه تروما جهت پرسنل اورژانس پیش‌بیمارستانی، در تاریخ‌ 18 آبان ماه 1398، با هدف آمادگی افراد جهت شرکت در آزمون المپیاد کشوری، در مرکز شبیه‌سازی و آموزش مهارت‌های بالینی دانشگاه برگزار شد.


 


زمان درج خبر :   1398/8/22 08:12:26


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir
سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

                        

 
امتیاز دهی