استراتژی مرکز
اهداف استراتژیک 5 ساله معاونت آموزشی (95 – 99)
 
ردیف عنوان هدف
1 آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی در دانشگاه به میزان 50%
2 حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم به میزان50%
3 توسعه آموزش پاسخگو و عدالت محور و تدوین زیرساخت های لازم به میزان 100%
4 توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت در دانشگاه به میزان 50%
5 آمایش سرزمینی ،ماموریت گرایی، تمرکز زدایی و ارتقای توانمندی دانشگاه به میزان 50 %
6 اعتلای اخلاق حرفه ای به میزان 75%
7 تدارک و تامین زیرساخت های بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی در دانشگاه به میزان25%
8 تدارک و تامین زیرساخت ها و منابع فیزیکی ،اطلاعاتی و انسانی لازم برای توسعه آموزش مجازی به میزان 50%
9 ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی در دانشگاه به میزان75%
10 اعتباربخشی موسسات آموزشی به میزان 100% و بیمارستان های آموزشی در دانشگاه به میزان 100%
11 تقویت زیرساخت های تجهیزاتی دانشگاه ها و بیمارستانهای آموزشی در ارتباط با آموزش به میزان 75%
12 توسعه دانش تعیین کننده های اجتماعی سلامت به میزان 100%
13 تقویت زیرساخت های متمرکز سازی مرکز امور هیات علمی در واحد معاونت آموزشی دانشگاه از 15%  به 100%