مدیر مرکز
تاریخ بازنگری این صفحه :خرداد 1396

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

 

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر سونیا اویسی                                                                                               

سمت: مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

مدرک تحصیلی: PHD بهداشت مادر و کودک

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو هیات ممیزه دانشگاه
عضو اندیشگاه سلامت دانشگاه

عضو مرکز تحقیقات متابولیک

رزومه خانم دکتر سونیا اویسی

 

تلفن تماس مستقیم: 33340153-028                          داخلی: 2502
پست الکترونیک:EDC@qums.ac.ir