اعتبار بخشی بیمارستانی
تاریخ بازبینی این صفحه:   آذر 1396


اعتباربخشی آموزشی بیمارستانهای آموزشی و درمانی


مقدمه :
    اعتباربخشی : فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان اعتباربخشی، از طریق ارزیابی به یک بیمارستان، شهرت، اعتبار و رسمیت لازم را به منظور توانایی انجام خدمات خاصی به صورت استاندارد اعطا می کند. اعتباربخشی از طریق ارزیابی کیفیت فرآیندهای سازمانی و عملکرد آن بر طبق استانداردهای مکتوب، مصوب و منطبق با استانداردها، به وسیله افراد مجرب و متخصص انجام می شود. نظام اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان ها را یکی از مهمترین الگوهای رصد فعالیتهای بیمارستانهای آموزشی و ارزیابی عملکردآنها می باشد که در این  این الگو ابعاد مختلف عملکرد یک بیمارستان که آن را برای ارائه آموزش بالینی در سطوح مختلف مناسب می‌سازد از سوی کارشناسان خبره این امر مورد بررسی قرار گرفته و انطباق آنها با استانداردهای تعریف شده موجود ارزیابی می‌شود.
محور :
 طراحی و اجرای برنامه اعتبار بخشی موسسه ای مراکز آموزشی در مانی ( مرازک ارائه خدمات آموزشی)
واحد مجری :
 دبیر خانه شورای گسترش  دانشگاه های علوم پزشکی کشور
با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور
اهداف :
 • سازماندهی صدور مجوز آموزشی برای مراکز آموزشی و درمانی بر اساس معیار های ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی
 • نظام مند نمودن فرآیند نظارت و ارزیابی از مراکز آموزشی درمانی و اعطاء مجوز آموزشی آنها
 • طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسهای مراکز آموزشی درمانی کشور
شاخص های پایش :
 • تعداد آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ساختار و فرآیند اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی کشور تصویب شده در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 • تعداد استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای مراکز آموزشی درمانی ، مصوب شده در شورای گسترش دانشگاه ای علوم پزشکی کشور
 • استقرار و اجرای نرم افزار شناسنامه مراکز آموزشی درمانی
 • تدوین  آیین نامه اجرایی صدور مجوز آموزشی برای مراکز آموزشی درمانی
 • تعداد بازدیدهای انجام شده از مراکز آموزشی درمانی
 • تعداد مجوز های اعطا شده برای مراکز آموزشی درمانی
 • نسبت مراکز آموزشی درمانی در هر استان و کشور که اطلاعات خود را در نرم افزار شناسنامه بیمارستان های آموزشی تکمیل کرده اند
 • نسبت مراکز آموزشی درمانی اعتباربخشی شده در هر استان و کشور
 
مسئول بسته : دکتر لیلی یکه فلاح
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه
 دکتری تخصصی پرستاری
پست الکترونیکی : edc@qums.ac.ir
 
کارشناس بسته : مریم جمالی
کارشناس بهداشت محیط
پست الکترونیکی : edc@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی : 2508   33336001-028


فرایندها


 
 دانلود : کتاب راهنمای ارزشیابی آموزشی وپژوهشی بیمارستان های آموزشی
دانلود : کتاب معیارهای ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های آموزشی
                                                                                                                                                         


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir