تماس با ما

 تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1396

آدرس پستی
: قزوین- بلوار شهید باهنر- دانشگاه علوم پزشکی- ساختمان معاونت آموزشی- مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی- دفتر استعدادهای درخشان

کد پستی: 3419759811

تلفن و نمابر: 33340153- 028

تلفن داخلی:   33336001 - 028  داخلی 2503       

آدرس پست الکترونیک: qtalent@qums.ac.ir