تاریخ بازنگری این صفحه: آذر 1395


مسئول دبیرخانه نظام پیشنهادات: زهره داناصفهانی
    کارشناس ارشد مدیریت دولتی                   
    پست الکترونیکی:
   شماره تماس داخلی: 2531  معرفی کمیته نظام پیشنهادات معاونت آموزشی


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 5663
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53494347 تعداد بازديد زيرپورتال: 2425254 اين زيرپورتال امروز: 998 سایت در امروز: 30408 اين صفحه امروز: 3