نقشه سایت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلیمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
اداره فناوری اطلاعات
تحصیلات تکمیلی
دبیرخانه
دانش آموختگان
بایگانی
امور عمومی حوزه معاونت آموزشی
اداره خدمات آموزشی
Collapse اطلاع رسانیاطلاع رسانی
دانش آموختگان
تحصیلات تکمیلی
کارکنان
تقویم آموزشی
رشته های دانشگاه
نقشه و نشانی دانشگاه
تقویم جلسات شورا ها
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
اطلاعات پرسنلی
شورا های معاونت آموزشی
نمودار سازمانی
امور هیات علمی
دبیرخانه هیات جذب
امور مالی
Collapse ستاد شاهدستاد شاهد
معرفی ستاد شاهد
تماس با ما
فوق برنامه
مشخصات خدمات ستاد شاهد
کانون دانشجویی
اساتید مشاور
فرایندهای شاهد
استراتژی ها
Collapse سایت آموزش مداوم سایت آموزش مداوم
تاریخچه آموزش مداوم
سیر تصویب قانون
آئین نامه اجرایی اعتباربخشی
بخشنامه ها
همکاران
شرح وظایف معاون آموزشی
فرم نوبت دهی اینترنتی جلسات تمرین آزاد (تمرین مهارت های بالینی) 1
مطالب آموزشی
روند پيگيري فرم فراغت از تحصیل
Collapse مرکز مهارت های بالینی مرکز مهارت های بالینی
رئیس مرکز
کارشناسان و سایر کارکنان مرکز
قوانین و مقررات
تقویم برنامه های مرکز
آزمون های سنجش مهارت بالینی
گزارش فعالیت های مرکز
ظرفیت های موجود مرکز
مدل ها و مولاژهای آموزشی مرکز
اخبار واطلاعیه ها
Collapse دبیرخانه امور هیات علمیدبیرخانه امور هیات علمی
آیین نامه
هیات علمی ارتقا یافته
دبیرخانه هیات ممیزه 1
اعضای دبیرخانه
شکایات دانش آموختگان
پیگیری نظرسنجی دانش آموختگان
پیگیری نظرسنجی ثبت نام
Collapse دانشجویاندانشجویان
سوالات متداول دانشجویان
سرفصل و برنامه دروس
Collapse میز خدمت هیات علمی میز خدمت هیات علمی
نظر سنجی هیات علمی میز خدمت
Collapse میز خدمت دبیرخانه هیات جذبمیز خدمت دبیرخانه هیات جذب
پیگیری شکایات میز خدمت هیات جذب
سامانه ملی فعالیتهای نوآورانه آموزشی (MEDED)
پرسش های متداول ارزشیابی
مستندات ارزشیابی
نقل و انتقالات دستیاری
جدید1111