کمیته برنامه ریزی درسی و آموزشی
تاریخ بازنگری این صفحه: آذر  1396
 

کمیته برنامه ریزی درسی و آموزشی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

دفتر برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با همکاری اعضای هیات علمی و کارشناسان و با استفاده از یافته های پژوهش های آموزشی به تدوین، طراحی و بازنگری برنامه های آموزشی با هدف بهبود کیفیت و کمیت آموزش می پردازد .
اهداف این کمیته به شرح زیر است:
- مشارکت در بازنگری برنامه های آموزشی و درسی گروه های آموزشی

- مشارکت درتهیه برنامه های آموزشی و درسی

- ایجاد زمینه در توسعه به کارگیری روشهای نوین آموزش پزشکی

- انطباق دادن برنامه های درسی با نیازهای جامعه و وظایف حرفه ای آینده دانشجویان و اهداف آموزشی 

- تدوین برنامه جهت ارزیابی میزان صلاحیت دانش آموختگان رشته های علوم پزشکی

- مشارکت درتدوین برنامه های آموزشی جهت ارتقای تعهد حرفه ای و آموزش پاسخگو برای دانشجویان

 - مشارکت درتدوین راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان

- مشارکت در تدوین و ارزیابی طرح دوره (Course plan) و طرح درس( Lesson Plan)در کلیه دروس عملی، نظری و بالینی در تمام گروههای آموزشی بر حسب نیاز آنها

- طراحی و تدوین چارچوب های یکسان جهت اجرای برنامه های آموزشی در قالب کتابچه های آموزشی برای استفاده اساتید

 

 

مسئول کمیته :   آقای دکتر رامین سرچمی                                                                                         

دکتری مدیریت آموزش عالی
استادیار و عضو هیات علمی دانشکده پزشکی
پست الکترونیکی:  rsarchami@qums.ac.ir
 

 


کارشناس کمیته:  خانم زهره داناصفهانی                                         
                  کارشناس ارشد مدیریت دولتی                   
                      پست الکترونیکی:
                    
 شماره تماس: 2531    33336001-028   مستقیم: 02833340153