تماس با ما

تاریخ بازبینی این صفحه: آذر 1396

آدرس مرکز مطالعات دانشگاه:

قزوین- بلوار شهید باهنر- دانشگاه علوم پزشکی- معاونت آموزشی- مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

تلفن: 33340153-028

آدرس پست الکترونیک:EDC@qums.ac.ir

دور نما: 33359503- 028