میزخدمت شکایات ثبت نام

اطلاعات شاکی
نام و نام خانوادگی شاکی
نام پدر شاکی
مدرک تحصیلی شاکی
محل خدمت و شغل شاکی
شماره تماس
اطلاعات فرد مورد شکایت
نام و نام خانوادگی متشاکی
مدرک تحصیلی متشاکی
محل خدمت و شغل متشاکی
شکایت
نوع شکایتشرح شکایت
کد امنیتی
 
 
امتیاز دهی