معاون مرکز

تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1396


معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

 

نام و نام خانوادگی:دکتر رامین سرچمی

 

سمت:معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

تحصیلات:دکترای تخصصی مدیریت آموزش عالی

رزومه دکتر رامین سرچمی

 

تلفن تماس مستقیم:33359503-028                    داخلی:2510

 

پست الکترونیک: rsarchami@qums.ac.ir
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir