همایش آموزش پزشکی

تاریخ بازبینی این صفحه : آذر 1396

دهمین جشنواره شهید مطهری و هجدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری- سال 96

 

فراخوان دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
 
با گرامیداشت یاد و خاطره استاد گرانقدر شهید مطهری، نماد علم و ایمان، دهمین  جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور شناسایی، انتخاب و قدردانی از فرآیندهای برتر آموزشی و همچنین شناسایی و معرفی برنامه­ها، فرآیندها و دستاوردهای اثربخش و نوین آموزشی و ایجاد بستر تبادل تجربیات و کمک به ارتقاء کیفیت آموزشی در اردیبهشت ماه ۱۳۹6 برگزار خواهد شد. از تمام اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و کارکنان دعوت میشود فرایندهای آموزشی خود را که دارای شرایط زیر می باشد  به مرکز مطالعات دانشگاه ارسال نمایند. 
حیطه های جشنواره:
  ۱- تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
 ۲ – یاددهی ویادگیری
  ۳- ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیات علمی وبرنامه )
 ۴ – مدیریت ورهبری آموزشی
  ۵- یادگیری الکترونیکی
  ۶- طراحی وتولید محصولات آموزشی
  لذا با توجه به مصوبه کمیته علمی دهمین  جشنواره آموزشی دانشگاهی و کشوری شهید مطهری، تمامی فرآیندها،‌ فعالیت­ها و محصولات آموزشی ارسال شده توسط اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  و افراد فعال در زمینه آموزش علوم پزشکی، مورد داوری قرار  خواهد گرفت و فرآیندهای برتر و مطلوب دانشگاهی از بین آنها انتخاب خواهند شد. ضمن تقدیر از فرآیندهای برتر دانشگاهی در روز جشنواره دانشگاهی، فرآیندهای برتر دانشگاهی جهت شرکت در جشنواره کشوری معرفی خواهد شد .
  در راستای شرکت در جشنواره توجه به نکات زیر ضروری است:
  ۱. فرآیندهای ارسالی می بایستی در یکی ازحیطه های ششگانه ذکر شده باشند.
  ۲. فرآیندهای  برتر کشوری ادوار گذشته ، واجد شرایط برای شرکت در جشنواره دانشگاهی سال ۱۳۹6 نخواهند بود.
   3. ارائه نامه تأییدیه رئیس یا معاونت آموزشی دانشکده مبنی بر اجرا شدن فرآیند ضروری است و دو نیمسال از اجرای آن گذشته باشد 
   4. فرآیندها و دستاوردهای آموزشی در دانشگاه توسط کمیته علمی جشنواره براساس شاخص های تعیین شده توسط کمیته علمی و با توجه به فرمهای ارزشیابی بررسی و انتخاب می شوند.
   5- صاحبان فرایندهای آموزشی  باید حداکثر تا 15آذماه 1395 نسبت به معرفی فرآیندها و دستاوردهای آموزشی مطلوب خود اقدام نمایند.
 6- اطلاعات مربوط به فرآیندهای معرفی شده باید در قالب فرم ثبت اطلاعات فرآیند در سایت جشنواره ارسال شود.
  7- فرآیند های برگزیده توسط کمیته علمی، در جشنواره دانشگاهی که در اردیبهشت ماه ۱۳۹6 برگزار خواهد شد، مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

فرم ارسال فعالیت های نوآورانه از طریق سامانه ارسال فرایندها 

فرم ارزشیابی آموزشی دانشگاهی و کشوریسایت دانشگاه

http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir